top of page

Ochrana osobních údajů 

Souhlas s GDPR

 

Tímto uděluji společnosti Dimatex CS spol. s r.o., se sídlem ve Stráži nad Nisou, IČO: 43224245, jako správci (dále též jen „Společnost“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (dále jen „Nařízení“) a s dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

 

Osobní údaje mohou být předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze tehdy, splní-li Společnost podmínky stanovené pro takové předání. Tímto potvrzuji, že jsem obdržel/a všechny relevantní informace a uděluji tento souhlas svobodně a bez nátlaku a byl/a jsem před jeho udělením informován/a o zpracování mých osobních údajů, s tím, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemně u Společnosti.

 

Udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů není podmínkou pro plnění žádné smlouvy uzavřené mezi mnou a Společností.   Jsem si vědom/a toho, že takové odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování mých osobních údajů před odvoláním souhlasu. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu není účinné ve vztahu k mým osobním údajům, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností Společnosti, pro plnění smlouvy nebo pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti.


Ve Stráži nad Nisou dne 10. 7. 2020

bottom of page